Niniejsze warunki regulują korzystanie z forum internetowego pod adresem http://forum.rat-adv.org. Aby korzystać z forum, musisz wyrazić zgodę na te warunki z RATs, która prowadzi forum.

Przejdź do:

ROZDZIAŁ I DEFINICJE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

REGULAMIN „WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG”

Ideą forum jest stworzenie miejsca w którym użytkownicy mogą dzielić się przygotowanymi przez siebie trasami offroad`owymi. Każdy użytkownik dzieli się tym, co posiada, aby uzyskać stworzyć dobro ogólne, z którego inni użytkownicy mogą korzystać. Forum jest otwartą przestrzenią promowania turystyki motocyklowej adventure, nieskończonym źródłem inspiracji.

Regulamin reguluje zasady korzystania przez Użytkowników z Forum. Korzystanie z Forum powinno odbywać się również z poszanowaniem obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ROZDZIAŁ I DEFINICJE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Art. 1 Poniższe pojęcia użyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie*:*

Regulamin niniejszy Regulamin „Warunki Świadczenia Usług” wraz z wszystkimi jego zmianami oraz załącznikami

Forum serwis internetowy o charakterze informatyczno-informacyjnym umieszczony pod adresem forum.rat-adv.org

RATs osoba fizyczna lub prawna będąca każdoczesnym właścicielem praw do domeny forum.rat-adv.org,

Użytkownik korzystająca z Forum każda zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna małoletnia mająca ukończone 14 lat lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że uzyskają one zgodę przedstawiciela ustawowego,

Konto przestrzeń na serwerze Forum, w której zarejestrowany Użytkownik na zasadach określonych w Regulaminie umieszcza Treści dostępne dla innych Użytkowników,

Nick unikalna nazwa Użytkownika służąca do identyfikacji na Forum inna od Nicków znajdujących się w bazie danych Forum, przy czym zaleca się, aby Nick nie zawierał danych osobowych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej,

Hasło wybrana przez Użytkownika kombinacja liter oraz cyfr, która w połączeniu z Nickiem identyfikuje Użytkownika,

Treści wszelkie materiały udostępniane na Forum, w szczególności tekst, pliki danych, pliki audio, pliki graficzne, filmy video, animacje, mapy, linki, trasy gpx, a także wszelkie inne informacje, które Użytkownik może wprowadzić za pomocą interfejsu forum

Ciasteczka (z ang. cookies) to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na twardym dysku Użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek umożliwiają na odczytanie przez serwer WWW informacji w nich zawartych w celu monitorowania aktywności odwiedzających,

Dane Osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osoby fizycznej.

Trasa gpx plik danych w formacie gpx zawierający ścieżkę projektowanego przebiegu trasy

Aktualna treść Regulaminu udostępniona jest pod adresem internetowym https://forum.rat-adv.org/tos. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest zapoznanie się z aktualną treścią Regulaminu i przestrzeganie jego postanowień*.* Zgoda Użytkownika udzielona na obowiązywanie Regulaminu może być w każdym czasie odwołana, jednak brak zgody Użytkownika na treść Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Forum.

Ogólne założenia Forum, których powinien przestrzegać każdy Użytkownik:

Forum przeznaczone jest dla osób zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na Forum możemy promować linki do innych adresów w sieci osób trzecich. Strony te mają swoje polityki prywatności, z którymi należy się zapoznać. Możliwe, ze strony do których odsyłają linki zbierają twoje dane osobowe. RATs nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron i treści w nich zamieszczone, a każdy Użytkownik na własną odpowiedzialność decyduje, czy chce korzystać z tych stron.

Korzystając z Forum nie możesz łamać prawa ani nawoływać (zachęcać, pomagać) do łamania prawa. Na Forum nie możesz kupować, sprzedawać ani w inny sposób handlować nazwami użytkowników lub innymi unikalnymi identyfikatorami, ani prowadzić innej działalności komercyjnej bez zgody RATs.

Za pośrednictwem Forum nie możesz wysyłać reklam, łańcuszków, innych próśb, ani wykorzystywać Forum do gromadzenia adresów lub innych danych, w tym danych osobowych do komercyjnych list mailingowych lub baz danych.

Nie możesz zautomatyzować dostępu do Forum ani monitorować Forum, na przykład za pomocą robota indeksującego, wtyczki lub dodatku do przeglądarki lub innego programu komputerowego, który nie jest przeglądarką internetową. Możesz przeszukać Forum w celu zindeksowania go pod kątem publicznie dostępnej wyszukiwarki, jeśli taką uruchomisz.

Nie możesz używać Forum do wysyłania wiadomości e-mail na listy dystrybucyjne, grupy dyskusyjne lub aliasy poczty grupowej.

Nie możesz fałszywie sugerować, że jesteś powiązany lub wspierany przez RATs.

Nie możesz usuwać żadnych znaków wskazujących na prawa własności z materiałów pobranych z Forum.

Nie możesz wyświetlać żadnej części Forum na innych stronach za pomocą iframe.

Nie możesz wyłączać, oszukiwać ani omijać zabezpieczeń lub ograniczeń dostępu do Forum.

Nie możesz obciążać infrastruktury Forum nadmierną liczbą żądań lub żądań mających na celu nieuzasadnione obciążenie systemów informatycznych, w oparciu o które Forum funkcjonuje.

Na Forum nie możesz podszywać się pod inne osoby.

Nie możesz zachęcać ani pomagać nikomu, kto narusza Regulamin.

Promowanie tras na grupach społeczności 4x4, quadów skutkuje usunięciem z RATs

Zabrania się przesyłania na forum treści zawierających złośliwy kod komputerowy, taki jak wirusy komputerowe lub oprogramowanie szpiegujące.

Nie możesz używać forum do ujawniania informacji, których nie masz prawa ujawniać, w szczególności takich jak informacje poufne lub osobiste innych osób.

Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane przy użyciu Twojego Konta, niezależnie od tego, czy zostały przez Ciebie autoryzowane, czy nie, dopóki nie zamkniesz Konta lub nie powiadomisz RATs, że Twoje Konto zostało przejęte. Zgadzasz się natychmiastowo powiadomić RATs, jeśli podejrzewasz, że Twoje Konto zostało przejęte. Potwierdzasz również, że wybierzesz bezpieczne Hasło dla swojego Konta i zachowasz je w tajemnicy.

Zgadzasz się zwolnić RATs z roszczeń prawnych innych osób związanych z naruszeniem przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub naruszenia Regulaminu przez inne osoby korzystające z Twojego Konta na Forum.

Akceptujesz całe ryzyko związane z używaniem forum i zawartością na forum. W zakresie, w jakim pozwala na to prawo, RATs i jej użytkownicy zapewniają forum takie, jakie jest, bez jakiejkolwiek gwarancji.

Wszelkie spory między RATs a Użytkownikiem będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze negocjacji lub mediacji, a dopiero wyczerpanie jednej z tych ścieżek uprawniać będzie stronę do wytoczenia powództwa przed właściwym sądem powszechnym z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Art. 2 Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

Do korzystania z Forum konieczne jest:

a) używanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz z możliwością przeglądania jej zasobów,

b) akceptowanie przez urządzenie Użytkownika stosowanych przez RATs Ciasteczek.

Do korzystania z Forum przez zarejestrowanego Użytkownika wymagane jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), przy czym niedopuszczalne jest korzystanie z tzw. tymczasowych adresów e-mail.

Użytkownik wyłączając obsługę Ciasteczek, jak również stosując programy blokujące okna lub treści może utracić możliwość korzystania z zasobów lub funkcjonalności Forum.

ROZDZIAŁ III ZAWARCIE UMOWY

Art. 3 Warunki zawarcia Umowy

 1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez odwiedzenie strony Forum przez Użytkownika, w szczególności na skutek wpisania adresu strony internetowej Forum w przeglądarce internetowej lub przekierowania Użytkownika do strony internetowej Forum z innego miejsca w sieci.

Do zawarcia umowy, wskutek której Użytkownik nabywa uprawnienia zarejestrowanego Użytkownika, dochodzi po zarejestrowaniu Konta przez Użytkownika zgodnie z procedurą rejestracyjną Forum z podaniem wymaganych w formularzu danych, aktywnego adresu e-mail, Nicka, Hasła oraz po uzyskaniu zgody RATs na uzyskanie statusu uczestnictwa odpowiedniej kategorii*.* Dodatkowo Użytkownik podaje region geograficzny oraz indywidualne oznaczenie wizerunkowe (zdjęcie) Użytkownika, a także inne dane wymagane w interfejsie Forum.

Wskutek zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usług świadczonych przez RATs za pośrednictwem Forum na zasadach określonych w Regulaminie. Warunkiem każdorazowego korzystania z Forum przez zarejestrowanego Użytkownika jest prawidłowe zalogowanie się.

Umowa z Użytkownikiem zawierana jest na czas nieokreślony.

Niedopuszczalne jest przenoszenie praw Użytkownika wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody RATs.

ROZDZIAŁ IV ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG; WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

Art. 4 Zakres świadczonych usług.

 1. Korzystanie z usług RATs jest bezpłatne. Nie dotyczy to usług lub dostępów do określonych zasobów, które są świadczone za odpłatnością i wymagają uzyskania odrębnej zgody Użytkownika.

 2. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, RATs świadczy na rzecz Użytkownika usługi społecznościowe, komunikacyjne, informacyjne, reklamowe, promocyjne polegające na:

umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi tworzenia Konta, które będzie publicznie dostępne w sieci Internet, przy czym pojemność Konta ograniczona jest każdorazowo do 50 MB,

umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi umieszczania Treści na Forum w ramach posiadanego Konta,

umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi umieszczania komentarzy oraz wypowiedzi na Forum, z tym zastrzeżeniem, że komentarze do Treści mogą zostać usunięte przez Użytkownika umieszczającego tą Treść lub przez RATs,

umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi przesyłania i otrzymywania w ramach Konta prywatnych wiadomości do/od innych zarejestrowanych Użytkowników,

wysyłaniu, udostępnianiu lub prezentowaniu Użytkownikowi na Forum prócz Treści Użytkowników lub RATs również pochodzących od RATs albo partnerów handlowych tekstów informacyjnych, reklam i innych informacji o charakterze promocyjnym lub handlowym w formach stosowanych w sieci Internet*,* w szczególności w postaci okienek reklamowych, reklamy kontekstowej (opartej o słowa kluczowe),

wyszukiwaniu Treści umieszczonych na Forum według kryteriów wyszukiwania udostępnionych przez RATs, przy czym dostępność niektórych Treści może być uzależniona od wkładu własnego zarejestrowanego Użytkownika w postaci wcześniejszego opublikowania określonej ilości materiałów (tras) lub wpłacenia określonego ekwiwalentu pieniężnego. Zarejestrowany Użytkownik nabywa bądź traci poszczególne poziomy dostępu (Podstawowy, Średni lub Pełny) decyzją RATs w zależności od wkładu własnego Użytkownika oraz aktywności,

umożliwieniu Użytkownikom dostępu do Treści i informacji umieszczanych na Forum w zakresie określonym przez RATs.

Art. 5 Zabronione sposoby korzystania przez Użytkowników z Portalu

Użytkownikowi zabrania się umieszczania bądź wysyłania w ramach korzystania z Forum Treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem bądź z ideą Forum, a w szczególności:

propagujących nienawiść, przemoc, dyskryminację względem osoby lub dowolnej grupy osób,

naruszających dobra osobiste innych osób albo te osoby zniesławiających, znieważających lub poniżających,

wysyłania do innych Użytkowników niezamówionej informacji handlowej (oferty),

prowadzenia działalności komercyjnej, handlowej lub reklamowej bez zgody RATs;

o charakterze pornograficznym,

masowego rozsyłania wiadomości tej samej lub różnej treści w krótkich odstępach czasu (tzw. flooding);

służących do podszywania się pod inną osobę,

zachęcających lub nawołujących do popełnienia czynu zabronionego,

noszących znamiona uporczywego nękania (stalkingu).

Zabronione jest umieszczanie Treści wulgarnych lub obscenicznych, a także obrażających uczucia religijne.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników ze szkodliwego oprogramowania w szczególności z wirusów, botów, robaków i podobnych aplikacji o niepożądanym działaniu.

Treści umieszczane na Forum muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać związek z profilem Konta Użytkownika i ideą Forum,

 • nie naruszać postanowień Regulaminu,

 • muszą być przedmiotem prawa własności lub prawa do dysponowania nimi przez Użytkownika, a tym samym nie mogą naruszać praw innych osób,

po rygorem odmowy umieszczenia lub ich usunięcia przez RATs ze stron Forum, z wyłączeniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych Użytkownika z tego tytułu.

Naruszenie przez Użytkownika postanowień opisanych w niniejszym artykule może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem Konta, z wyłączeniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych Użytkownika z tego tytułu.

Art. 6 Zgoda Użytkownika.

Przez zawarcie umowy Użytkownik wyraża RATs zgodę na:

jednostronne modyfikowanie wyglądu oraz zawartości Forum w każdym czasie bez uprzedniego informowania Użytkowników według subiektywnego uznania RATs,

stosowanie przez RATs moderacji, która może prowadzić do usuwania Treści niezgodnych z Regulaminem,

prezentację dowolnie wybranych przez RATs Treści w ramach aktualnie stosowanego interfejsu Forum,

prezentację wszystkich umieszczonych przez Użytkownika Treści w ramach podgrup Forum, zgodnie z aktualnie przyjętą kategoryzacją,

stosowanie przez RATs Ciasteczek w celu monitorowania aktywności Użytkowników oraz gromadzenia informacji o charakterystyce Użytkowników Forum na użytek własny RATs oraz w celu dalszego przekazywania tych informacji potencjalnym lub aktualnym partnerom handlowym, przy czym możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki w celu wyłączenia możliwości korzystania z Ciasteczek,

dowolne zagospodarowanie przez RATs obszarów Forum przeznaczonych do komercyjnego zastosowania poprzez umieszczanie w tych miejscach informacji, linków, okien, banerów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub handlowym pochodzących od RATs lub partnerów handlowych.

Zarejestrowany Użytkownik przez zawarcie umowy wyraża RATs dodatkowo zgodę na:

ingerencję w Konto Użytkowników, o ile okaże się to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Forum,

usuwanie przez RATs z Konta Użytkownika Treści bezprawnych lub niezgodnych z Regulaminem bez wcześniejszego uprzedzenia oraz z wyłączeniem roszczeń odszkodowawczych Użytkownika z tego tytułu*,*

udostępnianie przez RATs umieszczonych przez Użytkownika Treści na stronach Forum, przy czym o rozmieszczeniu umieszczanych Treści oraz o bieżącym interfejsie i strukturze podgrup decyduje samodzielnie RATs,

wykorzystywanie umieszczonego na Koncie wizerunku i danych Użytkownika w celach świadczenia przez RATs względem Użytkownika usług, o których mowa w art. 4 Regulaminu, w tym usług reklamowych, handlowych i promocyjnych, a także w celach prezentacji Użytkownika w ramach Forum,

otrzymywanie na podany w bazie danych Forum adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika oraz na adres wewnętrznej poczty Użytkownika wiadomości dotyczących funkcjonowania Forum oraz wiadomości o charakterze integracyjnym,

otrzymywanie w poczcie wewnętrznej Użytkownika oraz w wiadomościach wysyłanych na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika informacji, linków, okien, banerów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub handlowym pochodzących od RATs lub partnerów handlowych przy czym RATs zapewnia, że ilość wysyłanych tą drogą wiadomości nie będzie nadmiernie uciążliwa dla Użytkownika.

Art. 7 Obowiązki Użytkownika

 • znajomość aktualnie obowiązującej treści Regulaminu i przestrzeganie jego zapisów,

 • nieudostępnianie Hasła osobom trzecim oraz przechowywanie go w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych,

 • nieprzenoszenie (bez zgody RATs) własnego Konta na Forum na inną osobę,

 • posiadania kopii wszelkich zamieszczanych na Forum Treści, które mają wartość lub znaczenie dla Użytkownika, na wypadek ich ewentualnej utraty z serwisu internetowego Forum.

ROZDZIAŁ V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Art. 8 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za Treści, które umieszcza na Forum. Użytkownikowi umieszczającemu Treść nie wolno naruszać dóbr osobistych osób trzecich, a także innych ich praw, w szczególności wizerunku oraz praw autorskich. Za szkody wyrządzone przez Treści o charakterze bezprawnym odpowiada osoba, która je umieściła.

Art. 9 RATs nie ponosi odpowiedzialności za Treści umieszczane przez Użytkowników na stronie Forum. To samo dotyczy odpowiedzialności za treści, do których odsyłają linki do innych stron umieszczane przez Użytkowników na Forum. Przeglądając strony obce Użytkownik winien liczyć się z ryzykami z tym związanymi, w szczególności brakiem ochrony prywatności, możliwością zainfekowania złośliwymi programami, kradzieżą danych osobowych itp.

W zakresie przewidzianym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa RATs jest zobowiązane do udostępniania posiadanych informacji dotyczących Użytkowników na żądanie właściwych organów.

Art. 10 Użytkownicy Forum ponoszą wyłączną odpowiedzialność za weryfikację legalności tras opublikowanych na Forum i sygnalizują na Forum wszelkie stwierdzone nieprawidłowości (np. wkroczenie na prywatny grunt, gdzie właściciel sobie tego nie życzy; drogę z zakazem wjazdu; ograniczeń korzystania z dróg leśnych dla motorowerów lub motocykli; inne zagrożenia), a Forum służy wymienia informacji o projektowanych trasach celem stworzenia dobra wspólnego w postaci zasobu tras. Każda Trasa opublikowana na Forum służy do ustawicznej weryfikacji jej legalności bez względu na kategorię, do której została zaklasyfikowana (Podstawowa, Niepubliczna, Opublikowana). Klasyfikacja tras odzwierciedla etap prac weryfikacyjnych Użytkowników a nie stanowi zapewnienia RATs o jej legalności bądź zgodności.

Użytkownik pobierając trasę oświadcza, że:

 • podejmuje decyzję o weryfikacji trasy udostępnionej na Forum na własne ryzyko i odpowiedzialność,

 • nie będzie udostępniał tras pobranych z Forum innym osobom,

 • nie będzie wykorzystywał tras w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie organizowania turystyki zbiorowej,

 • w razie wkroczenia na teren prywatny lub teren nie będący drogą publiczną na skutek sugestii trasy opublikowanej na Forum niezwłocznie opuści taki teren, naprawi wyrządzone szkody i zgłosi niezgodność na Forum,

 • przed skorzystaniem z trasy upewni się co do jej legalności, a poruszając się nią będzie przestrzegał znaków drogowych, barier terenowych, szlabanów, zapór leśnych, praw lokalnych i zaleceń zarządców (źródła informacji o przykładowych metodach weryfikacji legalności tras znajdują się w zasobach Forum),

 • poruszając się trasami będzie przestrzegał zasad wzajemnego szacunku i grzeczności, w szczególności ustępował drogi innym użytkownikom lub zwierzętom, nie będzie generował nadmiernego hałasu, nie będzie wzbudzał nadmiernie kurzu, pyłu, kamieni czy błota, a nadto nie będzie uszkadzał upraw, traw, czy przedmiotów cudzej własności,

 • poruszając się trasami będzie dbał o dobrostan środowiska naturalnego i utrzymanie czystości;

 • poruszając się trasami będzie ambasadorem ruchu RATs poprzez kulturalne zachowanie, uśmiech na twarzy, gotowość udzielenia pomocy innym użytkownikom tras i otwartość na poszukiwanie wyjścia z konfliktowych sytuacji.

Użytkownik pobierając trasę przyjmuje do wiadomości, że:

 • trasy udostępnione na Forum mogą zawierać błędy, niezgodności, a przejazd przez nimi może wiązać się z zagrożeniami różnego rodzaju, w tym wkroczeniem na tereny stanowiące przedmiot własności prywatnej lub nie udostępnione do ruchu publicznego;

 • dokładność koordynatów GPS nie jest gwarantowana;

 • trasy publikowane na forum stanowią sugestię, a nie dokładny przebieg;

 • korzystając z tras opublikowanych na Forum może zaistnieć potrzeba jej zmiany na skutek lokalnych warunków,

 • trasy opublikowane na Forum mogą nie być utrzymywane w należytym stanie przez jakiekolwiek organy (właścicieli, zarządców), a więc korzystanie z nich wiąże się z ryzykami, w szczególności napotykanie przeszkód terenowych naturalnych (korzeni, dziur, terenów podmokłych, niebezpiecznych nawierzchni), przeszkód sztucznych (bariery, szlabany, zapory leśne), a nawet przeszkód umyślnie ustawionych przez osoby przeciwne środowisku motocyklowemu,

 • każda trasa opublikowana na Forum może zostać czasowo lub permanentnie zamknięta przez zarządcę (np. zarządzenie nadleśniczego) lub organy administracji rządowej lub samorządowej,

 • poruszanie się motocyklem lub motorowerem na trasach offroad`owych wiąże się z licznymi ryzykami (nieprzewidywalna nawierzchnia, nieprzewidziane przeszkody sztuczne lub naturalne, kontakty z dzikimi zwierzętami, zwierzętami domowymi lub hodowlanymi, kontakty z osobami dorosłymi lub dziećmi przebywającymi w pobliżu tras, braki zasięgu telefonii komórkowej lub transmisji danych, zmienność warunków atmosferycznych, zmęczenie, odwodnienie, utrata równowagi, zwiększone zużycie i awaryjność motocykli w trudnych warunkach terenowych,

 • poruszanie się motocyklem lub motorowerem trasami offroad`owymi wymaga odpowiedniej kondycji psychofizycznej, wytrzymałości, a także dobrego stanu zdrowia,

 • trasy publikowane na Forum nie są przeznaczone dla ruchu czterokołowców oraz czterokołowców lekkich.

ROZDZIAŁ VI PRAWA AUTORSKIE

ART. 11

 1. Niektóre z Treści udostępnianych lub przesyłanych przez Użytkowników mogą być chronione prawami własności intelektualnej. Umieszczenie na Forum Treści przez Użytkownika jest równoznaczne z udzieleniem RATs bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji i nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony na:

ich wykorzystywanie i utrwalanie w całości lub części na serwerze Forum, skopiowanie do pamięci komputera w formie zapisu cyfrowego lub magnetycznego na jakichkolwiek nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach CD lub DVD,

ich redagowanie, usuwanie, przerabianie, publiczne wykonanie, odtwarzanie, wyświetlanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w całości lub części w sieci Internet, w prasie oraz w postaci wizji lub fonii, w telewizji lub radiu,

a także zgodę Użytkownika na wykorzystywanie umieszczonych Treści przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku, w tym do przerabiania i publikowania na Forum. Powyższa zgoda dotyczy również wizerunku Użytkownika lub innych osób, które wyraziły zgodę na umieszczenie wizerunku, a także Treści lub wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkownika na profilach i Forum.

 1. Użytkownik umieszczając na stronach Forum Treści, względem których prawa przysługują osobom trzecim, ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie od podmiotów uprawnionych zgody na takie wykorzystanie tych Treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z umieszczenia na stronach Forum Treści bez posiadania do nich praw lub bez koniecznej zgody podmiotów uprawnionych.

Każdy Użytkownik umieszczający Treści na Forum oświadcza, iż:

a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do tych Treści lub że przysługuje mu licencja obejmujące swoim zakresem pola eksploatacji, o których mowa w art. 11 ust. 1 Regulaminu, w szczególności prawo do wyświetlania i rozpowszechniania w sieci Internet,

b) Treści te nie są przedmiotem roszczeń osób trzecich oraz ich umieszczenie nie narusza praw osób trzecich.

Użytkownik ma prawo do korzystania z Treści umieszczonych na Forum przez pozostałych Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

Treści umieszczone przez Użytkownika na Forum będą oznaczone jako pochodzące od określonego Użytkownika poprzez podanie jego Nicka oraz innych przyjętych danych (np. regionu geograficznego, statusu).

ROZDZIAŁ VII DANE OSOBOWE

Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych, w tym ewentualnie Danych Osobowych przez RATs.

Administratorem Danych Osobowych jest RATs. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ratadv.group@gmail.com

RATs zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych Danych Osobowych, w szczególności w celu zapobieżenia podszywania się przez Użytkownika pod inną osobę. Do czasu potwierdzenia wiarygodności danych Użytkownika RATs jest uprawnione do odmowy lub wstrzymania wykonywania Usług, w tym również do rozwiązania Umowy.

Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, jej zmiany i rozwiązania, wykonywania Usług, o których mowa w art. 4 Regulaminu drogą elektroniczną lub korespondencyjną w przypadku podania kontaktowego adresu pocztowego przez Użytkownika, a także w zakresie potrzebnym do prowadzenia przez RATs działalności reklamowej, marketingowej lub badania rynku i zachowań Użytkowników. Po rozwiązaniu Umowy RATs będzie uprawnione do przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w niezbędnym zakresie do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem tych wyników na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez RATs bez usuwania oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (brak anonimizacji danych).

Dane Osobowe Użytkowników oraz umieszczane przez nich Treści mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

ROZDZIAŁ VIII ROZWIĄZANIE UMOWY

Art. 12 Warunki rozwiązania Umowy

Każda ze stron może w każdej chwili rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

Umowa z niezarejestrowanym Użytkownikiem rozwiązuje się z w momencie wyjścia przez Użytkownika ze strony internetowej Forum.

Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje Umowę w jeden z następujących sposobów:

w trybie samodzielnego zamknięcia Konta poprzez wykonanie stosownej operacji na stronie Forum,

w trybie wniosku o zamknięcie Konta przesłanego do Administratora Forum,. który zamyka Konto niezwłocznie po wpłynięciu wniosku.

RATs rozwiązuje Umowę poprzez zamknięcie Konta Użytkownika przez Administratora Forum. O zamiarze zamknięciu Konta wskutek rozwiązania Umowy przez RATs Użytkownik zostanie powiadomiony na 3 dni przed zamknięciem Konta na podany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail.

RATs może zamknąć Konto Użytkownika w trybie natychmiastowym bez uprzedniego powiadomienia w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zamknięcie Konta skutkuje niemożliwością zalogowania się przez Użytkownika. Zamknięcie Konta ma skutki rozwiązania umowy.

Wskutek rozwiązania umowy zostanie skasowane *Konto Użytkownika (*profil Użytkownika), natomiast nie będą usuwane umieszczone przez Użytkownika Treści w ramach udzielonej licencji.

W razie wpłynięcia do RATs urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści umieszczonych przez Użytkownika, RATs może również tymczasowo zablokować Konto Użytkownika oraz dostęp do Treści o charakterze bezprawnym do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

ROZDZIAŁ IX POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Art. 13 Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.

 1. Zgłoszenie reklamacji dokonuje się drogą elektroniczną poprzez wysłanie reklamacji pod adresem: ratadv.group@gmail.com. Termin rozpatrzenia reklamacji przez RATs wynosi 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Zgłaszający reklamację winien w sposób precyzyjny wskazać nieprawidłowość i okoliczności jej ujawnienia, a także podać dane identyfikujące Zgłaszającego w zakresie niezbędnym do zwrotnego kontaktu. Reklamacje bez danych niezbędnych do zwrotnego kontaktu będą pozostawiane bez rozpoznania.

3. RATs przed upływem terminu do rozpatrzenia reklamacji może wezwać Użytkownika do uzupełnienia brakujących elementów zgłoszenia reklamacyjnego bądź do udzielenia innych dodatkowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji. W takiej sytuacji termin rozpatrzenia reklamacji ulega przerwaniu i rozpoczyna bieg od nowa od dnia uzupełnienia danych. W razie nieudzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 30 dni od wezwania, RATs pozostawi reklamację bez rozpoznania zawiadamiając o tym Użytkownika.

Art. 14 W razie uwzględnienia reklamacji RATs jest uprawnione do dokonywania ingerencji w Konta Użytkowników, o ile taka ingerencja okaże się w zaistniałej sytuacji niezbędna do usunięcia nieprawidłowości.

ROZDZIAŁ X ZMIANA REGULAMINU

Art. 15 Sposób powiadomienia

O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik będzie powiadamiany na stronie internetowej Forum, w szczególności poprzez wyświetlanie odpowiednich komunikatów. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w treści powiadomienia nie wcześniej niż w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia.

Art. 16 Rezygnacja Użytkownika

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść zmienionego Regulaminu powinien rozwiązać umowę w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. Korzystanie z Forum jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany w okresie obowiązywania zmienionego Regulaminu oznacza zgodę na treść jego postanowień.

ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 17 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2022 r.

Art. 18 Wszelkie sprawy nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.